vn us

Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam


Bước đầu tiên để thành lập một doanh nghiệp chính là chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Hiện nay các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam khá đa dạng và phong phú. Vậy, các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam gồm những loại hình doanh nghiệp nào? Đặc điểm cũng như ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp. Từ đó có định hướng chính xác phát triển doanh nghiệp của mình.

Hãy cùng DHLaw tìm hiểu rõ hơn về các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam trong bài viết dưới đây:

Các loại hình doanh nghiệp 

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty Hợp Danh
 • Công ty Cổ Phần
 • Công ty TNHH 1 Thành Viên
 • Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên

Doanh nghiệp tư nhân

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng với toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;
 • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân mà thôi;
 • Được đăng ký kinh doanh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, do một cá nhân làm chủ, có trụ sở giao dịch, tài sản và có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Chủ của doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Không có tư cách pháp nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp có thể tự mình điều hành hoặc thuê người khác điều hành, quản lý tất cả hoạt động của doanh nghiệp.

Ưu, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

a) Ưu điểm

 • Hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh vì là chủ sở hữu duy nhất của công ty.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có chế độ trách nhiệm vô hạn tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.
 • Dễ dàng vay mượn tiền từ ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác vì không có sự phân biệt giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của chủ doanh nghiệp.
 • Là loại hình doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ từ pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

b) Nhược điểm

 • Mức độ rủi ro khá cao do không có tư cách pháp nhân.
 • Rủi ro cáo do chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp. 
 • Không được quyền phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,…) nên khả năng huy động vốn thấp.

Công ty hợp danh

Đặc điểm của công ty hợp danh

 • Có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng hoạt động kinh doanh dưới một tên chung.
 • Ngoài các thành viên hợp danh còn có thể có thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh bắt buộc phải là cá nhân, có đầy đủ tư cách pháp lý về chủ thể tham gia thành lập doanh nghiệp.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty ở phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Không được phát hành cho bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Có tư cách pháp nhân, thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty.
 • Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định trong luật lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền và lợi ích ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

Ưu, nhược điểm của công ty hợp danh

a) Ưu điểm

 • Có tư cách pháp nhân do đó có sự phân biệt giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của cá nhân các thành viên tham gia góp vốn.
 • Dễ tạo niềm tin với đối tác và khách hàng.
 • Có thể kêu gọi vốn bằng hình thức thêm thành viên công ty do không bị giới hạn về số lượng thành viên.
 • Mô hình tổ chức công ty cũng đơn giản vì hầu hết các quyền tập trung vào những thành viên hợp danh.

b) Nhược điểm

 • Phải được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh khác nếu muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác theo luật doanh nghiệp quy định.
 • Mức độ rủi ro đối với các thành viên hợp danh rất cao do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn.

Công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần

 • Các chủ thể khi tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần được gọi là Cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức phải có tư cách pháp luật, quyền tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp quy định;
 • Có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào;
 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau thì gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo luật doanh nghiệp quy định.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn theo luật về chứng khoán quy định.
 • Cơ cấu của Công ty cổ phần phải có bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (TGĐ), và trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát.

Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần

a) Ưu điểm

 • Mức độ rủi ro không cao do chế độ trách nhiệm là trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp.
 • Khả năng hoạt động rộng ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.
 • Cơ cấu vốn linh động tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Có khả năng huy động vốn cao qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • Việc chuyển nhượng vốn dễ dàng nên phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần rộng, các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

b) Nhược điểm

 • Quản lý và điều hành công ty phức tạp, dễ bị phân chia, xảy ra xung đột lợi ích do số lượng các cổ đông nhiều.
 • Thành lập và quản lý công ty phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định pháp luật, chế độ tài chính, kế toán,...

Công ty TNHH 1 thành viên

Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 • Là loại hình doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu công ty sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
 • Có tư cách pháp nhân khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Sẽ không có quyền phát hành cổ phần.
 • Chủ sở hữu công ty toàn quyền quyết định tất cả vấn đề liên quan đến hoạt động công ty, có quyền chuyển nhượng tất cả hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc

Ưu, nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

a) Ưu điểm

 • Ít rủi ro cho những người góp vốn do có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn được góp vào công ty.
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ dàng ra quyết định trong các vấn đề.

b) Nhược điểm

 • Không được giảm vốn điều lệ.
 • Không được phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Thành viên tham gia góp vốn thành lập có thể là cá nhân và tổ chức có tư cách pháp lý, là chủ thể có quyền tham gia góp vốn/thành lập/quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp quy định;
 • Có số lượng thành viên góp vốn không vượt quá 50 thành viên và tối thiểu là 2 người;
 • Thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp của mình;
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Có tư cách pháp nhân khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Không được quyền phát hành cổ phần, cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu, nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

a) Ưu điểm

 • Ít rủi ro cho những người góp vốn.
 • Việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp vì số lượng thành viên công ty không nhiều và thường là người thân, quen biết.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ do đó nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên.

b) Nhược điểm

 • Không dễ xây dựng uy tín đối với khách hàng và đối tác bởi là công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Việc huy động vốn bị hạn chế vì không có quyền phát hành cổ phiếu.

Trên đây là một số thông tin bổ ích mà DHLaw chia sẽ với các cá nhân, tổ chức đang có ý đinh thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, DHLaw cũng cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, để có thể tư vấn, hỗ trợ khách hàng chi tiết hơn. 

Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm và tận tâm, chúng tôi sẽ giúp đỡ khách hàng các thủ tục pháp lý dễ dàng và hiệu quả.

Xem thêm:

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

>> Dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp


Bộ phận Tư vấn DHLaw
Add: 185 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Hotline 24/24:  0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./. 


Tư vấn pháp luật miễn phí

Pháp lý là một trong những lĩnh vực rất phức tạp

Nếu quý khách đang gặp rắc rối nào về pháp lý. Hãy để DHLaw giúp bạn!

Gọi tư vấnGọi tư vấn Yêu cầu gọi lạiYêu cầu dịch vụ
Chat zalo Chat Zalo Liên hệ qua Facebook Messenger Chat viber Chat Viber
Mở Đóng